KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bursa Ticaret Siciline 77692 sicil numarası ile kayıtlı, Org. San. Böl. Kahverengi Cad.No:4/B Nilüfer Bursa adresinde yerleşik Durmazlar Mak. San. Ve Tic. A.Ş. Raylı Sistemler Şubesi (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin Vergi Hukuku, İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku gereklerini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: KVK Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ilgili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Müşterilerden iletilen bilgiler, tedarikçi firmadan alınan bilgiler, sözleşmelerden alınan bilgiler, sistemden alınan bilgiler, bayilerce ve bayiler aracılığıyla iletilen veriler işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Veri sahibinin hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.